Sortiment

ZÍSKEJTE 3.000 KČ ZPĚT PŘI NÁKUPU HUAWEI P20

Huawei P20 Cashback

PRAVIDLA AKCE HUAWEI BENEFIT

Získejte zpět 3000 Kč k nákupu HUAWEI P20
(dále jen „AKCE“)

 1. Obecné ustanovení
  1. Organizátorem akce je společnost Huawei Technologies Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, DIČ: CZ 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108769 (dále jen „Organizátor).
  2. Pořadatelem akce a správcem je společnost CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, DIČ: CZ27402690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110184 (dále jen „Pořadatel“).
  3. Účastníkem akce (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní všechny podmínky účasti v akci. Osoby mladší 18 let se mohou akce účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním či podobném vztahu či osoby blízké s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 2d, které se jakkoli podílejí na akci, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či podobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.
 2. Účast v Akci
  1. Akce probíhá od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018.. Poslední platnou registraci lze provést dne 13. 8. 2018, aby byla uznána za platnou. Akce platí pouze pro Přístroje zakoupené v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018.
  2. Předmětem akce je získání bonusu za nákup přístroje HUAWEI P20 v libovolném barevném provedení (dále jen „Přístroj“), pocházející z distribuční sítě Organizátora a zakoupeného jen v prodejnách uvedených v článku 2d. těchto pravidel. Výše bonusu za nákup přístroje je 3000 Kč. Přístroj musí pocházet z oficiálního dovozu do České republiky – autorizovanými dovozci pro ČR jsou společnosti AT Computers a.s., IR Distribuce s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.
  3. Zakoupením Přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Přístroj z distribuční sítě Organizátora dle článku 2d těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018.
  4. Nabídka neplatí pro zakoupení v rámci využití rozpočtů generovaných u mobilních operátorů, ani pro použití slevových bonusů.
  5. Přístroj musí být zakoupen u těchto prodejců a v jejich prodejnách nebo elektronických obchodech: 3A.CZ s.r.o, 4Company, A Mobil, Ales Jech Alza.cz, Arena Mobile Asistel, ATC Mobile BPS mobile, BS Com, B-TEL, Comfor Coradia, CZC.cz, DASI, Datart, DATES MOBILE ECG, Electro World Elektro Spacil Ellex Euronics Exasoft Expert, F - mobil, FAST F-communication, FH System Frantisek Balak Future line Globus, Green mobile, HS Mobil, Huawei Centrum OC Quadrio Huawei Store OC Chodov ICOMM, Imex, INPRAISE, Intuit mobil, IT centrum, Ivan Hruska, J.G.Mobile, J+M, Jan Jetmar Dargo, Jindrich Vlasek, Jiri Mastera, Kinetic, K-Mobil, Knebl Mobil, Krakens, KS Mobil, KT Lastovic, LiveCom Plzen, Lubos Mares, Lukas Prochazka, Mabil Mobil, MAJT, Mall.cz, Max mobil, Maxi mix, Mediacom, Megapixel,Michal Zverina, Mikra, Mironet.cz, Mobil Centrum Krnov, Mobil centrum XXL, Mobil City, Mobil Man, Mobil Pohotovost,Mobil Salon, Mobil technik moravia, Mobil Tel, Mobil Tuning, Mobil4U, Mobilie, MobilMax, Mobilstore s.r.o., Mobily servis, MobTel, mojeMobilka, MP Mobil, Netcomp, NOW ST, NTSUP, O2, Okay OK-SOFT P.V.A. Team Pasaz Mobile PEIT Company Pelikan, Petr Nemec, Prekop Radiotechnik, Profi mobil, PT Mobil, QuickSet s.r.o. - Mobilni pomoc, SC com s.r.o., Sectron Mobil, Setronic, Shop Trading s.r.o., Schwarz Trade, SK mobil, Smarty, Smobile, Solitario, Space, Stampi mobil, Stybr - mobilni svet, Sunnysoft, T.PRESIDENT, Terra Mobile, TKM systems, T-Mobile, Trio Mobil, TS Bohemia, Vesely mobil, VIKI, ViKmobil, Vodafone, X-Comp, XERCOM, YDD, Ynos, Zasobovani a.s.
  6. Úplný seznam prodejců a adres prodejen, u kterých akce platí je k dispozici zde.
  7. Přístroj musí být zakoupen jako nový, nerozbalený.
 3. Registrace Účastníka a Přístroje
  1. Registraci musí Účastník provést na webových stránkách www.huaweibenefit.cz nejpozději 13. 8. 2018 ve 23:59. Registrací Přístroje získává Účastník možnost získání bonusu – obdržením částky v hodnotě 3000 Kč.
  2. Registrace Přístroje musí být kompletně dokončena nejpozději do 13. 8. 2018 ve 23:59 hod.
  3. Při registraci Účastníka a Přístroje je nutné vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.huaweibenefit.cz, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, vybrat prodejce, vybrat typ přístroje, zadat IMEI číslo (výrobní číslo přístroje), zadat datum nákupu, nahrát doklad o nákupu a vyplnit číslo bankovního účtu. Doklad o nákupu Přístroje musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje, identifikační údaje pro potřeby EET (kódy FIK, BKP – pokud je typ úhrady vyžaduje). Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta. Účastník bude následně vyzván e-mailem k doplnění chybějících nebo nečitelných údajů.
  4. Při nesplnění podmínek registrace bude Účastník e-mailem vyzván k doplnění údajů. Pokud Účastník nedoplní požadované údaje do konce trvání registrace na akci, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a Účastník tím ztrácí nárok na bonus. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel.
  5. Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.
  6. Bonus bude vyplacen po splnění všech podmínek po řádné registraci Účastníka a Přístroje na webových stránkách www.huaweibenefit.cz. Každý Účastník může zaregistrovat (a čerpat bonus) maximálně dva Přístroje.
  7. Bonus 3000 Kč bude bezúplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený při registraci. Bonus je Pořadatel povinen v oprávněných případech zaslat Účastníkovi do 60 kalendářních dnů od dokončené úspěšné registrace. V případě nákupu Přístroje Účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.
  8. Bonus nemůže být vyplacen jinou formou než převodem na bankovní účet. Bonus nemůže být směněn za zboží ani vyplacen v hotovosti.
  9. Na bonus nemá Účastník právní nárok ani nemůže být soudně vymahatelný.
  10. Bonus lze získat maximálně na dva zakoupené přístroje u jednoho žadatele.
 4. Další podmínky
  1. Účastník si musí po registraci uschovat daňový doklad prokazující nákup Přístroje. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor a Pořadatel právo na kontrolu daňového dokladu. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum nákupu, název prodejce, název Přístroje, název prodejny, cenu Přístroje a specifikaci Přístroje. Bez uvedených údajů nebude žádost přijata.
  2. Organizátor Akce je oprávněn požadovat další ověření pro určení nároku na bonus, pokud má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem získání bonusu v rámci Akce. Organizátor a Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností, zdali Účastník splnil, nebo nesplnil veškerá pravidla pro účast v Akci a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání v rámci Akce, má Organizátor právo takového Účastníka z Akce vyloučit, a to bez nároku na bonus.
  3. Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je po získání bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).
  4. Účastník vyjadřuje registrací souhlas s pravidly a podmínkami Akce a zavazuje se je plné míře dodržovat.
  5. Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („Osobní údaje“) společností Huawei Technologies Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 27367061, DIČ: CZ 27367061 („Správce“) za účelem provádění a vyhodnocení Akce a vyplacení bonusu. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci. Účastník zároveň uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat.
  6. Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem prostřednictvím zpracovatele, společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Pravidla Akce jsou dostupná na webových stránkách www.huaweibenefit.cz a sídle Pořadatele společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00
  8. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za nedoručení či ztrátu bonusu bankou nebo finanční institucí. Organizátor ani Pořadatel nejsou zodpovědní za chyby v čísle bankovního účtu uvedeného při registraci, zejména pokud se odchozí platba nevrátí na účet Pořadatele z důvodu neexistujícího bankovního účtu.
  9. Organizátor Akce si ve výjimečných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla nebo podmínky Akce i bez předchozího upozornění, Případná změna pravidel je účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.huaweibenefit.cz.
  10. Pro potenciální zájemce i účastníky Akce zřizuje Pořadatel informační e-mailovou službu na e-mailové adrese podpora@huaweibenefit.cz. Pracovní doba služby je v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Na dotazy a žádosti odpovídají pracovníci služby do 2 pracovních dnů. Služba je dostupná po dobu trvání Akce a dobu výplat Bonusů od 1. 7. 2018 do 1. 9. 2018.

V Praze, 25. 6. 2018
www.huaweibenefit.cz

Naše prodejny

18 prodejních míst po ČR

Prodejní místa

Přijímáme platební karty

visa maestro
mastercard visa maestro