Sortiment

Reklamační řád

(spotřebitel)

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro vytčení vad a uplatnění práva z vadného plnění při prodeji věcí společnosti  CORADIA s.r.o.,  IČ: 25442392, DIČ: CZ25442392, se sídlem Dobětická 10, 40001 Ústí nad Labem, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18621 (dále jen „společnost CORADIA s.r.o." nebo „prodávající ')

Tento reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost CORADIA s.r.o., a kupujícího, kterým je fyzická osoba - spotřebitel.

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

 

1. Vymezení základních pojmů a úvodní ustanovení

Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Prodávající (dodavatel, podnikatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to tedy podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost CORADIA  s.r.o.

Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to tedy fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jen „kupující spotřebitel").

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na věci, jež byly zakoupeny v některé z maloobchodních prodejen společnosti CORADIA s.r.o.

Prodávající neručí žádným způsobem za ztrátu dat, která jsou uložena v reklamované věci. Prodávající z tohoto důvodu doporučuje kupujícímu spotřebiteli, aby si data před uplatněním reklamace sám zálohoval mimo reklamovanou věc.

 

2. Práva z vadného plnění (§ 2165 a násl. občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, tj. tzv. jakost při převzetí (§2161 občanského zákoníku).

Pokud kupující spotřebitel při převzetí věci (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím spotřebitelem na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím spotřebitelem od přepravce) zjistí poškození dodané věci (tj. jakoukoli vadu věci), jakýkoliv rozdíl mezi záručním nebo dodacím listem.

 

Daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodanou věcí, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením věci uvedeným na záručním nebo dodacím listě nebo faktuře a skutečně dodanou věcí (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti věci), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, popř. dodací list nebo fakturu, doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí věci prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou (vada), který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí věci, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí., V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď dodáním nové věci bez vad, a pokud se vada tyká pouze součásti věci výměnou této součásti. Pokud je vzhledem k povaze vady nepřiměřené žádat dodání nové věci, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na uvedené nemá kupující spotřebitel právo, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě, že kupující spotřebitel věděl před převzetím věci, že věc má vadu nebo v případě, že kupující vadu sám způsobil, nemá kupující spotřebitel nárok na uplatnění práva z vadného plnění.

 

A) Obecné informace k uplatnění práva z vadného plnění

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím spotřebitelem. Není-li na faktuře, záručním nebo na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u záruční doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se u věci vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Kratší životnost mají vždy baterie (kapacita baterie), a to v délce 6 měsíců, což bere kupující spotřebitel tímto na vědomí. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, skončí doba pro uplatnění práv z vadného plnění uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti prodejce za vady výrobku zaniknou, pokud je zákazník neuplatní řádně v době určené pro uplatnění práv z vadného plnění.

Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do doby pro uplatnění práva z vadného plnění nepočítá. Prodávající bude po odstranění vad informovat kupujícího spotřebitele o skutečnosti, že byla provedena oprava věci. Pokud si kupující spotřebitel nevyzvedne věc nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím informován o provedení opravy, považuje se den následující (tj. 6 den od informování kupujícího spotřebitele o provedení opravy) za okamžik, kdy kupující spotřebitel byl po skončení opravy povinen věc převzít a nejpozději tímto dnem tak končí stavení doby pro uplatnění práva z vadného plnění a doba pro uplatnění práva z vadného plnění dále běží. V případě výměny věci počíná běžet nová doba pro uplatnění práva z vadného plnění okamžikem převzetí nové věci.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však pro řešení práva z vadného plnění určen jiný podnikatel, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k opravě.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovanou věc na adresu kterékoliv z provozoven prodávajícího. Prodávající doporučuje věc k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň s věcí záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a to za účelem urychlení reklamačního řízení. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem písemný reklamační protokol, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, popis reklamované věci a vady a jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje. Dále může reklamační protokol obsahovat seznam dodaných součástí výrobku, popis vady, požadavek na řešení reklamace a kontakt na kupujícího spotřebitele pro účely informace o provedení opravy věc i.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Kupující spotřebitel je povinen na výzvu autorizovaného servisu, který provádí opravu, či posouzení vady věcí, nebo na výzvu prodávajícího, poskytnout potřebnou součinnost při opravě nebo posouzení vady věci. Pokud bude například nutné dodat určité příslušenství věci, (nebo pro vyloučení vady na mobilním telefonu předat k opravě nebo posouzení spolu s vadným příslušenstvím i mobilní telefon) nebo vstupní kódy pro přístup apod., bez kterých nebude možné opravu dokončit, je kupující podnikatel povinen toto požadované příslušenství dodat a součinnost poskytnout. V opačném případě, pokud nebude možné opravdu provést jinak, bude věc vrácena kupujícímu podnikateli bez provedení opravy a reklamace nebude uznána.

Po vyřízení reklamace dostane kupující spotřebitel jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou věci, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněné věci. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění.

 

B) Nároky kupujícího spotřebitele z vadného plnění

Jednotlivé nároky kupujícího spotřebitele z vadného plnění se odvozují od skutečnosti, zda reklamovaná vadu lze nebo nelze odstranit

V případě, že vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady věci.

Pokud to není neúměrné vzhledem k povaze vady věci, může kupující požadovat dodání nové věci bez vady, příp. nové součásti věci. Není - li možné dodání nové věci bez vad, může kupující odstoupit od smlouvy.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, ale vyskytující se opakovaně, anebo pokud má věc větší počet vad a kupující z tohoto důvodu nemůže věc řádně užívat.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, anebo ji odmítne odstranit, může kupující žádat přiměřenou slevu, anebo odstoupit od smlouvy.

Po dohodě s kupujícím spotřebitelem (za předpokladu, že reklamovaná věc určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupná) je možná i výměna za věci jiného výrobce než výrobce reklamované věci, které má identické nebo lepší parametry než reklamovaná věc a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

Příslušenství mobilního telefonu (i v případě, že bylo součástí balení) není součástí výrobku, a tudíž vady na příslušenství se nezapočítávají do vad mobilního telefonu. V případě žádosti o odstoupení od kupní smlouvy (3 x stejná vada, 4 x a více různá vada, tři a více vad projevených najednou) se tedy všechny sčítané vady musí projevit pouze na mobilním telefonu. Vada na příslušenství nebude do celkového počtu vad započítávána.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

3. Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí doby pro uplatnění práva z vadného plnění.
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • vada vzniklá v důsledku mechanického poškození, chybnou instalací výrobku, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče.
 • pokud se vada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí.
 • věc byla poškozena používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami).
 • u věci prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • skladování věci mimo rozmezí teplot: pro přístroj -25° až 55°C, pro akumulátor 0° až 49°C;
 • připojení věci na jiné než předepsané napájecí napětí, spojením věci s nestandardním příslušenstvím.
 • skladování nebo provozování věci ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí.
 • u použité věci, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím spotřebitelem.
 • byly-li použity podle smlouvy při výrobě věci předané kupujícím spotřebitelem, neodpovídá prodávající za vady věci, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu věci nebo na ni kupujícího spotřebitele upozornil, avšak kupující spotřebitel trval na jejich použití.
 • prodávající neodpovídá za vady věci, o kterých kupující spotřebitel v době uzavření smlouvy věděl, ledaže se vady týkají vlastností věci, které věc měla mít podle smlouvy.
 •  

4. Závěrečná ustanovení

Kupující spotřebitel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení tohoto reklamačního řádu ve znění platném v den provedení koupě věci, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Aktuální znění reklamačního řáduje vyvěšeno na každé provozovně prodávajícího.

Kupující spotřebitel má právo domáhat se řešení sporných otázek reklamace soudní cestou.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je v České republice oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Kupující spotřebitel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy mu bylo oznámeno provedení opravy, nebo uplynula lhůta 30 dnů od uplatnění reklamace. Neučiní-li tak, bude mu účtováno skladné ve výši 25Kč za každý započatý den nevyzvednutí věci od ukončení opravy.

Nevyzvedne-li si kupující spotřebitel věc ani ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno provedení opravy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta 30 dnů od uplatnění reklamace, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího spotřebitele, a jde-li o věc větší hodnoty (tj. nad 500,- Kč), je prodejce povinen o zamýšleném prodeji kupujícího spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci. Vyplatí prodávající kupujícímu spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje.

Platný reklamační řád je k dispozici na každé provozovně prodávajícího a každý kupující spotřebitel je při koupi věci na jeho existenci upozorněn a je s ním seznámen. Prodávající je oprávněn reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu věcí, které prodávající nabízí. Starší verze reklamačního řáduje možné obdržet na vyžádání u prodávajícího.

V případě, že některé ustanovení reklamačního řádu bude v rozporu se zákonem, použije se zákon. V případě, že některé ustanovení reklamačního řáduje nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. V případě, že některé ustanovení reklamačního řádu je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Prodávající i kupující spotřebitel souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.6.2016 a platí až do odvolání.

Naše prodejny

18 prodejních míst po ČR

Prodejní místa

Přijímáme platební karty

visa maestro mastercard
mastercard visa maestro