Sortiment

Kup Motorulu a jeď na zápasy NHL

Předvánoční atmosféra je v plném proudu, stejně tak prosincová soutěž společnosti Coradia a Motoroly.

Po celý měsíc totiž má každý zákazník po celé České republice možnost vyhrát čtyřdenní zájezd do New Yorku pro dvě osoby.

 

NHL s Motorolou

Co mám pro to udělat?

 

Stačí navštívit jakoukoliv prodejnu mobilních telefonů a příslušenství Coradia, zakoupit telefon Motorola a vyplnit přihlášku do slosování o tento zájezd.

 

 

A na co se výherce může těšit?

 

Na dokonalý letecký zaoceánský zájezd do New Yorku na NHL a vychutnat si TOP zážitek ze dvou utkání New Jersey Devils. V tuto chvíli již známe oba soupeře! Ďáblové se v domácím březnovém dvojzápase utkají s Washingtonem Capitals a Bostonem Bruins.

 

 

 

Pravidla soutěže:

 

Úplná pravidla soutěže „KUP MOTOROLU A VYRAŽ NA ZÁPASY NHL“

 

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „KUP MOTOROLU A VYRAŽ NA ZÁPASY NHL“. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněny pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1.Provozovatel soutěže je:

CORADIA s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Dobětická 10, PSČ 400 01, IČ: 254 42 392, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18621 (dále jen „provozovatel“).

 

2. Spotřebitelská soutěž s názvem „KUP MOTOROLU A VYRAŽ NA ZÁPASY NHL“

Soutěž „KUP MOTOROLU A VYRAŽ NA ZÁPASY NHL“ je název motivační spotřebitelské akce, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své koncové zákazníky - spotřebitele (dále jen „soutěž“).

Soutěž bude probíhat v termínu od 1.12.2018 do 31.12.2018 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 

3. Soutěžní výrobek

Podmínkou účasti v soutěži je nákup alespoň 1 kusu mobilního telefonu značky Motorola v síti prodejen Coradia (dále jen „soutěžní výrobek“).

 

4. Podmínky účasti:

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která v době konání soutěže zakoupí soutěžní výrobek v síti prodejen „Coradia“, a která řádně vyplní a odevzdá v příslušné prodejně „Coradia“ registrační formulář, který obdrží při zakoupení soutěžního výrobku u prodejce (dále jen „soutěžící“). Vyplněný registrační formulář zájemce o účast v soutěži odevzdá prodejci. Vyplněný registrační formulář je možné odevzdat prodejci pouze v době konání soutěže.

Platnost registračního formuláře je potvrzena prodejcem tak, že prodejce uvede jméno prodejce, kód účtenky vystavené prodejcem při zakoupení soutěžního výrobku soutěžícím a registrační formulář podepíše a označí razítkem.

 

Přehled prodejen „Coradia“ je k dispozici na webových stránkách provozovatele www.coradia.cz.

 

Spotřebitel se může soutěže v době jejího konání zúčastnit opakovaně. Do soutěže je možné se zapojit se všemi soutěžními výrobky zakoupenými v období od 1. 12. 2018.

 

5. Výhra:

Do soutěže je vložena 1 (jedna) výhra - zájezd na dvojzápas NHL do New Yorku.

Výhra zahrnuje: obousměrnou letenku zahrnující všechny poplatky související s realizací letu (Praha – New York – Praha), využití převozu palubního zavazadla 7-8 kg, vstupenku na zápas New Jersey Devils – Washington Capitals, vstupenku na New Jersey Devils – Boston Bruins, služby českého / slovenského delegáta v New Yorku, ubytování pro 1 osobu na 4 noci se snídaní v hotelu určeném provozovatelem. Výhra nezahrnuje: vízum, cestovní pojištění, služby průvodce a případné další služby. Termín zájezdu je stanoven na datum 18.03.-23.03.2019. Detaily zájezdu určuje provozovatel.

 

6. Způsob určení výherce:

Všechny platné, prodejcem potvrzené, registrační formuláře budou zařazeny do slosování. Výherce bude vybrán losováním. Losování proběhne v sídle provozovatele do 11. 1. 2019. O průběhu losování bude provozovatelem proveden zápis. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v registračním formuláři nejpozději do 14. 1. 2019.

Výhra bude výherci předána dle dohody prostřednictvím elektronického voucheru nebo tištěného voucheru nejpozději do 31.1.2019.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která je dána pravidly soutěže. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

 

7. Osobní údaje

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů ze strany provozovatele soutěže jakožto správce osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, tel. kontakt, e-mail a podpis soutěžícího. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a poté po dobu 5 let z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele. Jelikož je soutěžící zákazníkem provozovatele soutěže, může být e-mailový kontakt soutěžícího zpracováván pro účely zasílání obchodních sdělení ohledně výrobků a služeb správce, a to do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním ze strany soutěžícího.  Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je provozovatel soutěže. Právním základem zpracování osobních údajů je tedy nezbytnost splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené provozovatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv objednatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na provozovatele soutěže.  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a název obce jeho trvalého bydliště a fotografie a audiovizuální záznamy z případného osobního předávání výhry v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být užity, pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

 

8. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla.

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže je vždy na provozovateli soutěže.

Zájemce o účast v soutěži nebude do soutěže zařazen, resp. soutěžící bude vyřazen a výhra se nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat oprávněné zájmy a již vzniklé nároky soutěžících v maximální možné míře. V případě změn pravidel této soutěže budou tyto provedeny formou písemných číslovaných dodatků, účinných od okamžiku jejich zveřejnění na www.coradia.cz.

 

Jakékoli prezentace a vyhlášení výsledků soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

 

Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci soutěže „KUP MOTOROLU A VYRAŽ NA ZÁPASY NHL“ výlučně v ČR.

 

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webové adrese provozovatele www.coradia.cz. Všichni soutěžící (resp. zájemci o účast v soutěži) jsou těmito pravidly vázáni a účastí v akci se je zavazují dodržovat. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právem České republiky.

 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

             

Navštivte prodejny Coradia, kupte si skvělý telefon Motorola a vyhrajte!

Naše prodejny

18 prodejních míst po ČR

Prodejní místa

Přijímáme platební karty

visa maestro
mastercard visa maestro